#meetoo po česku a mateřská, která zůstává dovolenou

#meetoo po česku a mateřská, která zůstává dovolenou

#meetoo
BeranNení v?bec žádný div, pokud máte pocit, že se ve vaší pen?žence záhadn? ztrácejí peníze.
Konstelace hv?zd se totiž p?iklán?jí k tomu, že máte sklony spíše hodn? utrácet než promyšlen? šet?it. Nedivte se, že vaši blízcí nemají pro tyto v?ci pochopení.BýkDnes je pro vás obtížné se na cokoli soust?edit a p?emýšlet. Cítíte se možná unaveni a neschopni najít n?jaké rozumné ?ešení v d?ležitých v?cech. Co se týká obchodních jednání, je lepší je nechat na pozd?ji a moc se jimi nezaobírat. Nic vám neute?e.BlíženciObdobí je velmi p?íznivé pro lásku, a to už p?kných pár dn?. .P?ichází nová seznámení se vzájemnými sympatiemi, které jsou nep?ehlédnutelné. Do této doby se Venuše nacházela ve znamení Panny, která vám v lásce tolik nep?eje a spíše vztahy ochlazuje.RakV práci se vám i p?es ur?ité p?ekážky m?že poda?it v zásadní v?ci usp?t a posunout se dále. Jupiter v trigonu k vašemu znamení vám m?že v práci dokonce dopomoci získat vyšší plat. Drží nad vámi totiž ochrannou ruku a snaží se vám situaci uleh?it.LevSvou energii te? vkládejte spíše do aktivit s d?tmi, žádné v?tší t?enice mezi vámi a bližními nep?ipoušt?jte. Pozor na r?zné nástrahy, n?kdo m?že vyprovokovat nep?íjemný konflikt. .

Schreibe einen Kommentar

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *